HomeForretningsbetingelser

Forretningsbetingelser


Forretningsbetingelserne gælder ved enhver aftale mellem FTE og Kunden. 

 1. Generelt

1.1  FTE er et web- og marketingbureau, der udarbejder hjemmesider og webshops (kaldet “Webløsning”), og som bistår Kunden efterfølgende bl.a. med hosting og support af Webløsningen samt online markedsføring på bl.a. Google og sociale medier.

 1. Aftalegrundlaget 

2.1 Betingelserne udgør sammen med FTEs tilbudsmateriale, inkl. mailkorrespondance og ordrebekræftelser, det samlede aftalegrundlag for FTEs salg og levering af serviceydelser til Kunden. Nedenfor i pkt. 3 beskrives de typiske services, som FTE tilbyder. 

2.2 Kundens køb af en service kan ske ved både skriftlig og mundtlig accept af FTEs tilbud. Kundens angivelse af særlige vilkår i e-mails mv. anses ikke som en fravigelse af betingelserne, medmindre FTE udtrykkeligt og skriftligt har accepteret disse.

 1. Services 

3.1 Hjemmeside og Webshop (Webløsning) 

3.1.1 FTE leverer en Webløsning udarbejdet i open source CMS’et WordPress. FTE har lavet ”WP SiteForge”, som er en sammensætning af WordPress, webshopsystemet WooCommerce (såfremt man har købt en webshop), et tema og udvalgte plugins. Det betyder, at Kunden får bedst mulige funktioner og muligheder, som anbefales af FTE. Kunden kan efterfølgende let redigere, vedligeholde og videreudvikle Webløsningen. 

3.1.2 Kunden modtager efter en dialog med FTE en fast pris (fremgår af tilbudsmaterialet/ordrebekræftelsen), som baseres på FTEs vurdering af, hvor lang tid det tager at lave Webløsningen og dens omfang bl.a. ud fra antal undersider. Kunden vil ikke uden forudgående aftale modtage ekstra opkrævning. 

3.1.3 Hvis Kunden har ønsker til specifikke funktioner, som ikke er i WP SiteForge, eller ønsker til udvidelser af opgaven undervejs, f.eks. funktioner eller øget omfang af Webløsningen, vil det øge opgavens omfang, og Kunden vil kunne vælge, om Kunden ønsker at tilkøbe de antal timer, der kræves for, at FTE kan udføre dette.

Webløsningen er funktionel på nyere enheder, som er 2 år eller nyere samt seneste version af browsere, som driftes.

En webløsningsopgave forventes at tage højest 60 dage. De 60 dage begynder at løbe ved accept af opgaven.

3.1.7: Betalingen for projektet er opdelt i to rater. Den første rate forfalder ved projektstart, og den anden rate forfalder ved overdragelsen af webløsningen eller 60 dage efter projektstart. Eventuelle abonnementer forfalder sammen med den anden rate. Hvis kunden ikke betaler den første rate til tiden, forfalder den anden rate og abonnementer straks til betaling og kan kræves ved inkasso. Hvis forsinkelsen skyldes kunden, er FTE berettiget til at overdrage webløsningen og fakturere kunden efter 60 dage.

3.1.7.1: Overdragelsen af webløsningen sker enten når projektet er færdiggjort, og webløsningen er online på kundens domæne, når kunden ønsker at lægge indhold på et test-domæne, eller hvis FTE ikke modtager svar fra kunden og vurderer, at kunden ikke ønsker at færdiggøre projektet.

3.2 Hosting & Support af Webløsning

3.2.1 Hosting og support af webløsningen er et abonnement, der automatisk fornyes og inkluderer hosting af webløsningen og opdateringer af WP SiteForge, overvågning af kundens webløsning og adgang til FTEs support via telefon og mail. Kunden kan købe support til konkrete opgaver, som ikke er dækket af abonnementet, og der vil blive opkrævet ekstra for disse opgaver. Prisen på abonnementet afhænger af webløsningens omfang og vil fremgå af tilbudsmaterialet. Når kunden køber abonnementet gennem FTE, bliver FTE databehandler for kunden.

3.2.2 Der er en begrænsning i mængden af ressourcer på hostingløsningen, og kunden har mulighed for at opgradere ressourcerne ved behov.

3.2.3 FTE kan ikke holdes ansvarlig for nedetid, der skyldes serverleverandørens forhold, og kan ikke garantere specifikke oppetider for kundens webløsning. Se også pkt. 9.2 og frem..

3.2.4 FTE forbeholder sig retten til at sætte kundens hostingaftale på pause, hvis kunden eller kundens webløsning udgør en skadevoldende adfærd på serveren, Hacking, SPAM, Anonymous Proxies, Investment Websites, SpamIndexing (Blackhat SEO and related), DDoS Attacks, TOR (enhver relateret aktivitet er ulovlig inden for vores netværk), højt ressourceforbrug eller usikker software, der giver uvedkommende adgang. Adgangen vil være på pause, indtil problemet er fejlfundet og løst af kunden.

3.2.5: Vi opdaterer regelmæssigt WP SiteForge til den nyeste version, medmindre det skaber problemer med kompatibilitet til resten af Webløsningen.

3.2.6: Kunden er primært ansvarlig for Web Løsningen, men vi vil forsøge at løse eventuelle fejl forårsaget af kunden eller tredjeparter, herunder personer, plugins og services, mod ekstra betaling.

3.2.7: For information om bindings- og opsigelsesperioder, se punkt 5.

3.3 Internetdomæne

3.3.1 Internetdomæne-abonnementet er en service, der automatisk fornyes, da det gælder om at leje et domæne (f.eks. et “.dk”-domæne) fra en domæneregistrator, som der årligt skal betales til. Kunden kan købe til at oprette og købe et internetdomæne til Kundens virksomhed i forbindelse med en ny webløsning. vil således stå som ejer og fakturere Kunden løbende for at leje dette domæne. Prisen på et internetdomæne afhænger af, hvilken endelse domænet har, såsom ”.dk”.

3.3.2 Kunden kan overtage ejerskabet over sit domæne til enhver tid, såfremt Kunden har betalt rettidigt, og ingen services tilbageholdes jf. pkt. 4.7. Ved opsigelse se pkt. 5.4, vil Kunden modtage instrukser om, hvordan internetdomænet flyttes.

3.3.3 Se pkt. 5 for information om bindingsperiode og opsigelsesperiode.

3.4 Online markedsføring

3.4.1 Online markedsføringsabonnementet er en service, der automatisk fornyes, da det handler om at opnå bedre resultater med online markedsføring gennem løbende optimering. Med et markedsføringsabonnement vil bistå Kunden med at opnå et øget salg af Kundens produkter og/eller ydelser gennem medier som Google Ads, SEO og annoncering på sociale medier.

3.4.2 Kunden vil indledningsvist have en dialog med omkring indsatsen og vil derefter modtage en fast pris, som baseres på FTEs estimering af, hvor mange timer indsatsen vil tage at udføre på månedsbasis. Kunden vil ikke modtage yderligere opkrævning, medmindre andet aftales. vil derefter eksekvere strategien og løbende optimere i samarbejde med Kunden. Kunden vil modtage løbende skriftlige og/eller telefoniske rapporteringer om, hvordan det går. Hvis Kunden øger indsatsens karakter undervejs, og arbejdets omfang øges for FTE, vil tilbyde Kunden at opgradere aftalen og det månedlige antal timer, således at det stemmer overens.

3.4.3 At opnå succes med online markedsføring kræver et samarbejde, og for at opnå bedst mulige resultater vil Kunden skulle give inputs til markedsføringen baseret på Kundens viden om Kundens forretning. Kundens endelige resultater vil i høj grad afhænge af, hvor attraktiv Kundens forretning er på markedet, og derfor kan ikke garanteres for specifikke resultater.

3.4.4 Se pkt. 5 for information om bindingsperiode og opsigelsesperiode.

3.5 Enkeltstående services og klippekort

3.5.1 Kundens kan vælge at købe enkeltstående opgaver såsom grafik, webudvikling, ekstra funktioner, tekstforfatning, redigering på Kundens Webløsning, ekstra rettelser af Kundens Webløsning, og mere, enten på timebasis eller ved køb af et klippekort.

3.5.2 Et klippekort vil blive faktureret ved køb og er gyldigt i to år fra købsdatoen, medmindre andet er aftalt.

4. Priser, fakturering og betaling

4.1 Vil oplyse priser i sit tilbudsmateriale til Kunden.

4.2 Alle oplyste priser er angivet i danske kroner og eksklusive moms. forbeholder sig retten til at justere priser mod forudgående varsel, herunder årligt for abonnementer.

4.3 Faktura vil blive faktureret med 8 dages betalingsfrist.

4.4  Når det drejer sig om FTE’s services i forbindelse med en Webløsning, skal betaling ske i to lige store rater:

 • 1 rate skal betales ved igangsættelse af opgaven.
 • 2 rate skal betales ved overdragelse af Webløsningen eller ved den nominerede tid for opgaven jf. pkt. 3.1.6. 

Hvis Kunden ikke betaler 1. rate rettidigt, skal 2. rate og evt. aftalte abonnementer betales med det samme, og FTE kan kræve betaling ved inkasso af både 1. og 2. rate samt evt. aftalte abonnementer, jf. pkt. 4.10. Evt. aftalte abonnementer, såsom hosting, forfalder samtidig med 2. rate.

4.5 Hvis Kunden har en enkeltstående opgave såsom grafik, webudvikling, ekstra funktioner, tekstforfatning eller ekstra rettelser på deres webløsning, vil de blive faktureret, når opgaven påbegyndes eller ved køb af et klippekort. Prisen vil være baseret på den aktuelle timepris, men hvis Kunden køber et klippekort, vil de få en rabat på timeprisen.

4.6 Kunden skal forudbetale abonnementsydelsen Hosting & Support. Det vil fremgå af tilbudsmaterialet, hvor lang en periode der faktureres for. Se pkt. 5.1 for mere information.

4.7 Betaling af abonnementsydelsen Internetdomæne skal ske forudbetalt én gang om året, medmindre andet er aftalt. Se pkt. 5.1 for mere information.

4.8 Betaling af abonnement ydelsen for online markedsføring kan ske enten ved forudbetaling eller i rater, men det kræver tilmelding af automatisk betaling. Perioden, der betales for, vil fremgå af tilbudsmaterialet. Se pkt. 5.1 for mere information.

4.9 FTE vil ikke påbegynde arbejdet, før betalingen er modtaget. Hvis Kunden ikke overholder betalingsfristen, forbeholder FTE sig retten til at tilbageholde sin ydelse, sætte evt. services, såsom hosting, på hold, samt fakturere udestående beløb.

4.10 Hvis betalingen ikke sker til tiden, vil der blive sendt en rykker, hvor der pålægges et rykkergebyr på 100 kr. og et kompensationsgebyr på 300 kr. pr. rykker, samt en rentetilskrivning på 2 % pr. påbegyndt måned. Efterfølgende vil der blive inddrevet beløbet efter inkassolovgivningens regler, og FTE vil forfølge sit krav.

5. Bindingsperiode samt opsigelse

5.1 FTE tilbyder abonnementsydelser, der typisk har en bindingsperiode, medmindre andet er aftalt i det tilbudsmateriale, som Kunden har modtaget fra FTE. Dog har markedsføring og hosting & support ingen binding, medmindre andet er aftalt, mens internetdomæne har en bindingsperiode på 12 måneder ad gangen. Kunden kan opsige abonnementet inden en ny periode begynder, men vil ikke modtage tilbagebetaling for den forudbetalte restabonnementsperiode.

5.2 Begge parter har mulighed for at opsige en abonnementsaftale skriftligt med løbende måned plus 1 måned forud for datoen for den kommende bindingsperiodes fornyelse. Hvis Kunden opsiger abonnementet før udløbet af bindingsperioden, vil Kunden ikke modtage tilbagebetaling for den forudbetalte restabonnementsperiode.

5.3 Hvis Kunden ønsker at opgradere en abonnementsydelse midt i en bindingsperiode, vil bindingsperioden starte forfra som en ny samlet aftale.

5.4 Kunden skal sende en skriftlig opsigelse til [email protected] med tilstrækkelige oplysninger om Kunden og den aftale, der ønskes opsagt, herunder hvilke services der ønskes opsagt.

6. Kundens rettigheder og forpligtelser

6.1 Det er Kundens ansvar at fremskaffe og levere de nødvendige materialer og oplysninger til FTE til tiden, således at FTE kan levere den aftalte serviceydelse rettidigt. Disse materialer og oplysninger kan eksempelvis omfatte tekst og billeder til Webløsningen eller til annoncer på sociale medier. FTE foretager ikke redigering af de modtagne materialer og oplysninger, såsom at kommentere tekster, foretage stavekontrol eller komprimere billeder. Sådan bistand betragtes som ekstra arbejde og faktureres særskilt.

6.2 Efter overdragelse af Webløsningen, jf. pkt. 3.1.7.1, har Kunden 30 dages reklamationsret, hvor Kunden kan påpege eventuelle fejl og mangler ved Webløsningen, som ønskes rettet. Reklamationer, der indgives efter 30 dage fra overdragelsen, faktureres særskilt. Reklamationsretten dækker ikke fejl eller mangler, som Kunden selv har forårsaget, eller ønskede funktioner, der ikke oprindeligt var omfattet af opgaven.

7. Ophavsret

7.1 Ophavsretten til den overdragede Webløsning tilhører FTE, og FTE har ret til at anvende komponenterne til andre formål, herunder idégrundlag, funktionalitet og design.

7.2 Efter overdragelse af Webløsningen tilhører alle andre immaterielle rettigheder Kunden, inklusiv en tidsubegrænset brugsret til det benyttede WP SiteForge. Kunden har derfor ret til at bruge, ændre, videreudvikle, kopiere, overdrage og markedsføre Webløsningen og dens elementer på både internettet og andre medier.

7.3 Kunden er ansvarlig for at sikre, at materiale og oplysninger, som Kunden leverer til FTE, ikke krænker tredjepartsrettigheder, herunder ophavsret. Kunden skal også sikre, at de har rettighederne til at bruge materialet. Hvis materiale er udviklet af tredjemand, skal Kunden gøre opmærksom på dette og oplyse om eventuelle licensbetingelser for det pågældende materiale til FTE.

8. Fortrolighed

8.1 I henhold til samarbejdsaftalen forpligter sig til at hemmeligholde alle oplysninger om Kundens forretningskoncepter, forretningsforbindelser og økonomiske og strategiske oplysninger, som kommer til kendskab hos FTE i forbindelse med samarbejdet mellem parterne. Dette gælder også efter aftalens ophør.

8.2 har ret til at bruge Kundens navn, markedsføringsresultater og Webløsning som reference i FTEs eget markedsføringsmateriale. Kunden kan til enhver tid tilbagekalde denne tilladelse.

9. FTEs ansvar

9.1. FTE forpligter sig til at levere ydelserne til den aftalte tid, forudsat at Kunden overholder aftalen. Der tages dog forbehold for sygdom, andre nødsituationer, force majeure eller lignende begivenheder uden for FTEs kontrol, som ikke kunne have været forudset ved aftalens indgåelse.

9.2. FTE er ansvarlig overfor Kunden for serviceydelserne i overensstemmelse med dansk lovgivning og betingelserne i aftalen.

9.3. FTE kan ikke drages til ansvar for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, følgeskader, avancetab, datatab, goodwilltab, omdømmetab eller lignende tab, som Kunden måtte lide.

9.4. Kundens eventuelle erstatningskrav mod FTE kan under ingen omstændigheder overstige projektets samlede pris eller Kundens betalinger for de seneste 6 måneders serviceydelser i henhold til den indgåede abonnementsaftale. FTE har i relevante tilfælde ret til at søge regress hos den, der bærer ansvaret.

9.5. FTE kan ikke drages til ansvar i følgende tilfælde:

 • Hvis Kundens Webløsning oplever nedetid som følge af hosting eller fejl, kompatibilitetsproblemer, WP SiteForge-problemer, herunder når Webløsningen skal lanceres og erstatte det eksisterende indhold på et webhotel, eller ved redelegering af domæner eller ændringer i DNS, eller når FTE er ansvarlig for at udbedre fejl, lave nye ting eller foretage generelle ændringer på Webløsningen.
 • Hvis Kunden oplever faldende placeringer på søgemaskiner, såsom Google, ved udarbejdelse og implementering af en ny Webløsning.
 • Hvis FTE yder generel vejledning, herunder vejledning om juridiske spørgsmål og problemstillinger. Kunden kan ikke støtte ret på sådan generel vejledning og rejse krav mod FTE, da FTE ikke yder juridisk rådgivning. Kunden anbefales at søge fagkyndig juridisk rådgivning.
 • Forhold uden for FTEs kontrol, såsom nedbrud af eller svigtende adgang til Webløsningen, strømafbrydelser eller problemer med internetforbindelsen, hærværk på systemet – både fysisk, computervirus og hacking – eller misbrug af personoplysninger.

9.6. Hvis FTE byder på et projekt eller opgave, som det senere viser sig ikke kan udføres, forbeholder FTE sig retten til at annullere aftalen helt eller delvist og tilbagebetale det betalte beløb eller en del heraf til Kunden.

10. GDPR

10.1: Hvis modtager personoplysninger fra Kunden i forbindelse med indsamling af relevante kundeoplysninger, vil disse blive behandlet sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende dansk og EU-lovgivning. Personoplysningerne må kun anvendes til de formål, de er indsamlet til.

10.2: kan anvende tredjeparter til at behandle alle eller dele af Personoplysningerne, når det er nødvendigt for at kunne udføre de aftalte serviceydelser. Hvis f.eks. leverer en WP SiteForge Webløsning, er ikke databehandler for Kunden. Kunden er således dataansvarlig for Webløsningen og skal selv sikre, at Kunden overholder reglerne om behandling af persondata, herunder ved at indgå databehandleraftaler med de databehandlere, som Kundens Webløsning består af. Hvis FTE yder bistand til Kunden i henhold til databehandleraftalen, vil dette blive faktureret efter timepris i henhold til punkt 4.5. Hvis Kunden køber et webhotel gennem FTE, fungerer FTE som databehandler for Kunden. Kunden accepterer databehandleraftalen, hvis aftale om hosting indgås.

10.3: Ansvarsbegrænsningen i punkt 9 gælder også for krav i forbindelse med f.eks. brud på persondatasikkerheden, herunder krav fra registrerede personer samt i forbindelse med behandlinger, som FTE udfører, og som Kunden er ansvarlig for.

10.4: Yderligere oplysninger kan findes i FTEs cookie- og privatlivspolitik på www.FTE.dk.

11. Ændringer

11.1: Forbeholder sig ret til at ændre forretningsbetingelserne, f.eks. i tilfælde af ændringer i markedet eller andre forhold. Hvis betingelserne ændres, vil Kunden blive informeret, og Kunden vil have mulighed for at opsige samarbejdet inden for 20 dage med virkning inden datoen for ikrafttrædelse af de nye betingelser. Kunden skal betale for det arbejde, der hidtil er leveret. Hvis Kunden ikke opsiger samarbejdet inden for 20 dage, vil aftalen fortsætte med de nye forretningsbetingelser.

12. Tvister og værneting

12.1: Hvis en mindelig løsning ikke kan findes mellem parterne, skal enhver tvist eller uoverensstemmelse afgøres efter dansk ret med værneting i Aarhus Byret.

13. Andre bestemmelser

13.1: Lægger vægt på, at oplysningerne på www.FTE.dk og i al kommunikation med Kunden, herunder tilbudsmateriale, samt disse betingelser er korrekte og retvisende, men tager forbehold for tastefejl.

13.2: Disse betingelser træder i kraft fra og med den 27. marts 2023.

 • Services
 • Referencer
 • Om Os
 • Blog